• Small Banner 9
 • Kangaroedag2
 • Small Banner 10
 • Eco-schools
 • Small Banner 17
 • Care Clowns
 • Berenboot2
 • Bibliotheek
 • Small Banner 11
 • Small Banner 3
 • Small Banner 2
 • Jouw idee1
 • Small Banner 12
 • Small Banner 14
 • Small Banner 8
 • Ouderenfestival
 • Scoutwoud
 • Weekendschool
 • Small Banner 16
 • Small Banner 6

Het Fonds heeft armoede onder gezinnen, kinderen en jong volwassenen als speerpunt van haar beleid gekozen. Het aantal kinderen dat in armoede leeft, is in de regio Nieuwe Waterweg Noord hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor een duurzame aanpak in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, stelt het Fonds een substantieel bedrag ter beschikking voor projectaanvragen die voor 31 januari 2019 zijn ingediend.

De vier V's van armoede
In opdracht van het Fonds heeft Movisie een inventarisatie gedaan van bestaande armoederegelingen en activiteiten in onze regio. Movisie hanteert hierbij de vier V's van aanpak armoede. Het Fonds wil zich met dit programma specifiek richten op het voorkomen en verminderen van armoede onder gezinnen, kinderen en jong volwassenen. Aanvragen die zich richten op het verzachten van armoede kunnen via de reguliere weg worden ingediend.

Tip: Lees eerst meer over wat werkt bij armoede en schulden:
• Kennisdossier Wat werkt bij de aanpak van armoede
• Kennisdossier Wat werkt bij schuldhulpverlening
• E-learning Signaleren en begeleiden van financiële problemen door wijkteams

Wat gaan we anders doen?
Het Fonds zet Movisie in om u te begeleiden bij het ontwikkelen van uw plan. We organiseren speciale avonden waarop u uw plan kunt uitwerken en daarnaast kunt u Movisie tussentijds altijd om raad vragen. In tegenstelling tot de normale aanvraagprocedure, is cofinanciering niet nodig. Daarnaast is het Fonds bereid om projecten voor een periode van maximaal 4 jaar te financieren.

Aanvraag indienen
Het Fonds ontvangt uw aanvraag graag vóór 31 januari 2019. U kunt uw aanvraag schriftelijk en via de mail indienen.
Een volledige aanvraag bevat:
- Aanvraagformulier
- Projectplan
- Begroting en dekkingsplan
- Statuten en uittreksel Kamer van Koophandel
- Laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag

Voorwaarden voor deelname
Het Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Ingediende plannen dienen gebaseerd te zijn op de kennis over wat werkt bij het voorkomen of verminderen van armoede en voorziet in een behoefte van de doelgroep.
- De steun moet zich richten op concrete en afgebakende projecten door stichtingen of verenigingen, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis.
- Bij aanvragen van de door overheid gesubsidieerde instellingen, wordt bekeken of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak. Overheidsinstellingen kunnen geen aanvraag indienen.
- Het project mag professionele dienstverlening of zorg niet hinderen of beconcurreren: Het Fonds wil samenwerking en verbinding tussen organisaties en initiatieven juist bevorderen. Belangrijk is dan ook dat het beoogde project op draagvlak van relevante lokale partners kan rekenen.
- Het betrekken van vrijwilligers en inzet van eigen middelen is een pré.

Op de ingediende plannen zijn onverkort de richtlijnen, criteria en de algemene voorwaarden van het Fonds van toepassingen. In alle gevallen is het oordeel van de directie en bestuur van het Fonds bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk.